1. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 24/6/2019)
2. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 22/6/2019)
3. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 21/6/2019)
4. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 20/6/2019)  
5. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 19/6/2019)
6. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 18/6/2019)
7. Báo cáo tình hình dịch bênh trên đài gia súc, gia cầm và bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Giải pháp phát triển chăn nuôi trong thời gian tới (Tài liệu họp 8h ngày 19/6/2019)    
8. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 16, 17/6/2019)
9. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 15/6/2019)
10. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 14/6/2019)
11. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 13/6/2019)
12. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 12/6/2019)
13. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 11/6/2019)
14. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 10/6/2019)  
15. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 09/6/2019)