Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

Video PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
2. Quyết định giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2019  
3. Quyết định công nhân tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực thủy sản

Công bố thông tin

1. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
2. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
3. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017